De magellanske skyer

Teleskop: FSQ 106ED
Kamera: FLI Microline 16803
Filter: Astrodon LRGB